Vedtægter

Vedtægter for foreningen Netværk Erhverv

1. FORMÅL

1.1. Formålet med Netværk Erhverv, er at mødes og lære hinanden at kende, for at skabe

muligheder for nye forretninger, udveksle erfaringer, netværke o.l. Vi mødes hver tredje uge, om

onsdagen fra kl. 8.00 til 9.30. Det er et morgenmøde med morgenmad.

1.2. Mødet følger en fast dagsorden, som fastsættes nærmere under punktet AKTIVITETER.

1.3. På hvert møde præsenterer alle sig selv og sin virksomhed, og der deltager gæster inviteret af

andre medlemmer.

1.4. 1-2 medlemsvirksomheder får lejlighed til en mere dybdegående præsentation af virksomheden,

dens produkter og udbytte på en ”10 minutters præsentation”.

1.5. Vi opfordrer til at besøge hinandens virksomheder eller holde en-til-en-møder på stedet, og

derigennem få en dybere dialog om et eventuelt samarbejde/samhandel.

1.6. Mødet holdes som udgangspunkt i Jyske Bank, Ribe.

2. DELTAGERE/MEDLEMMER

2.1. Netværket er et netværk med op til 40 deltagere – men som udgangspunkt kun én fra hver

branche.

2.2. Et medlem har veto mod optagelse af en anden fra samme branche.

2.3. I forbindelse med tilmelding sørger netværkets bestyrelse for, at der ikke kommer nye

medlemmer fra direkte konkurrerende virksomheder eller medlemmer med en ”usund

forretningskultur”.

2.4. Gæster er meget velkomne. Alle medlemmer kan invitere gæster med.

3. AKTIVITETER

3.1. Et almindeligt møde følger en dagsorden:

1. Der er morgenmad fra kl. 7.45. Mødet begynder kl. 8.00.

2. Velkomst og praktiske beskeder.

3. Runde med 1 minuts præsentation af medlemmerne, herunder evt. efterspørgsel

efter referencer.

4. Runde med 1 minuts præsentation af gæsterne.

5. 20-25 minutters networking.

6. Et-to 10minutters præsentationer fra medlemmer/gæster.

7. Evt. beskeder eller forslag.

8. Mødet slutter kl. 9.30.

4. LEDELSE OG KOORDINERING

4.1. De almindelige møder ledes og koordineres af medlemmerne selv.

4.2. Beslutninger vedrørende styring, økonomi og optagelse af nye medlemmer tages af den til en

hver tid siddende bestyrelse.

4.3. Fakturering samt den daglige styring af økonomi, medlemslister osv. foretages af bestyrelsen.

5. KONTINGENT

5.1. Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

5.2. Kontingent betales for 1 år ad gangen.

5.3. Kontingentet skal betales senest 10 dage efter udsendelse af opkrævning.

5.4. Medlemmer der udtræder har intet krav på foreningens formue.

6. MEDLEMSKAB

6.1. Kontingent for medlemskab af netværket dækker bl.a. morgenmad, lokaleleje samt materialer.

6.2. Ved optagelse midt i en kontingentperiode, beregnes prisen i forhold til antallet af resterende

mødegange.

6.3. Netværket er et selvkørende netværk, der ikke skal skabe overskud til nogen enkeltperson eller

virksomhed. Såfremt der i et regnskabsår er overskud vil en del af dette overskud ved beslutning på

den ordinære generalforsamling blive givet til et lokalt godgørende formål i Ribe området. Det

resterende overskud vil efter generalforsamlingens beslutning skulle overføres til næste

regnskabsår. Såfremt det i konkrete tilfælde ville være uhensigtsmæssigt/formålsløst at afvente

udlodning til efter beslutning på ordinær generalforsamling, bemyndiges bestyrelsen til at kunne

træffe bestemmelse om udlodning af en del af det for regnskabsåret forventede overskud på

maksimalt kr. 10.000,00. Såfremt bestyrelsen udnytter denne bemyndigelse, skal der på den

efterfølgende ordinære generalforsamling særskilt redegøres herfor.

6.4. Opsigelse skal ske skriftligt.

6.5. Opsigelse sker med virkning fra næste kontingentperiode.

6.6. Opsigelse eller eksklusion medfører ikke tilbagebetaling af allerede erlagt kontingent.

6.7. Kontingentperioden følger kalenderåret.

6.8. Betales forfalden kontingent ikke senest 10 dage efter skriftligt påkrav herom, kan

medlemskabet opløses af bestyrelsen.

6.9. Medlemmer der i 6 måneder udebliver fra mere end ½ af de ordinære morgenmøder, eller i

øvrigt forholder sig passiv i mere end 6 måneder, kan af en enig bestyrelse ekskluderes ved skriftlig

meddelelse herom.

6.10. Eksklusion af andre grunde skal ske på en til formålet indkaldt generalforsamling, på hvilken

det pågældende medlem skal have ret til at udtale sig. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de

afgivne stemmer tiltræder forslaget. Det omhandlede medlem har ikke selv stemmeret herom.

6.11. Indmeldelse sker efter først-til-mølle-princippet.

7. GENERALFORSAMLING

7.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

7.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i juli måned.

7.3. Ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af revisor

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

7.4. Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, være formanden i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingens afvikling, samt endelig dagsorden skal udsendes til

samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig

anmodning til formanden fra mindst 1/3 af samtlige medlemmer.

7.6. På ekstraordinær generalforsamling, kan kun behandles de forslag, der har foranlediget dens

indkaldelse.

7.7. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel.

7.8. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og meddelelse om bestyrelsesposter på valg.

7.9. Indkaldelse skal ske skriftligt, evt. pr. e-mail til hvert enkelt medlem.

7.10. Beslutninger på en generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, træffes ved simpelt

flertal.

7.11. Vedtægtsændringer kræver dog tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og at

ændringsforslaget tydeligt fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.

7.12. Hvert medlem har 1 stemme, som skal afgives ved personligt fremmøde, eller ved skriftlig

fuldmagt.

7.13. Det på generalforsamling førte referat underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden.

8. BESTYRELSEN

8.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

8.2. På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmerne blandt foreningens

medlemmer, idet valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer.

8.3. Genvalg kan finde sted.

8.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand.

8.5. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

8.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

8.7. Formanden eller i dennes fravær næstformanden er mødeleder ved bestyrelsesmøderne.

8.8. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er det dog mødelederens stemme,

der er afgørende.

8.9. Referat af bestyrelsens beslutninger indføres i bestyrelsesprotokollen og underskrives af de

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

9. TEGNINGSRET

9.1. Foreningen tegnes af formanden eller i hans fravær 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

10. HÆFTELSE

10.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende

formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

11. REGNSKAB

11.1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

11.2. Det af revisor reviderede regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift.

12. OPLØSNING

12.1. Foreningen kan kun opløses hvis forslag herom vedtages efter de for vedtægtsændringer

gældende regler.

12.2. I tilfælde af opløsning træffer den generalforsamling, der har besluttet opløsningen, afgørelse

om anvendelse af foreningens formue.

******

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 3. februar 2016